West End centar stranih jezika

Opći uvjeti poslovanja WEST END JEZICI, obrt za poduku

Opći uvjeti poslovanja WEST END JEZICI, obrt za poduku, vl. Lana Šiljeg, za sklapanje ugovora o pružanju usluga

Ovim općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) u svrhu transparentnosti pobliže se definiraju pojedini termini i odnosi te međusobna prava i obveze ugovornih strana, a koji se primjenjuju kao sastavni dio Ugovora zaključenog među strankama.

1.ZNAČENJE IZRAZA

1.1. Škola je WEST END JEZICI, obrt za poduku, vl. Lana Šiljeg, ulica Jeronima Kavanjina 24, registriran za obrazovanje, poučavanje i prevoditeljske usluge.                                    1.2. Korisnik usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka pravna ili fizička osoba, koja je sa Školom sklopila Ugovor o pružanju usluga, a koje su u opisu djelatnosti Škole i koje ista nudi u svojim promotivnim materijalima.
1.3. Usluge u smislu Općih uvjeta poslovanja su sve usluge koje Škola nudi korisnicima na bilo koji način koji bi se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO) smatralo ponudom ili pozivom da se učini ponuda pod uvjetima koje je Škola oglasila. Uslugama se prvenstveno smatraju tečajevi stranih jezika u skladu sa člankom 1.4.
1.4. Škola na WEB stranicama pojedinačno opisuje svaku pojedinu uslugu koju pruža. U smislu opisa broja sati, dinamike, broja polaznika itd., Uslugom se smatra ono što je Škola naznačila ili opisala u opisu tečaja ili koje druge usluge.
1.5. Ugovor je dvostrani pravni odnos sklopljen između Škole i Korisnika, a odnosi se na pružanje usluga iz djelatnosti Škole. U pogledu sklapanja Ugovora, raskida, izmjena i sl., primjenjuju se odredbe ZOO-a, osim ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno.
1.6. Oglašavanje Škole je oglašavanje koje je isključivo Škola učinila dostupnim javnosti i neodređenom broju ljudi, a posebice objavljivanje na službenim WEB stranicama Škole, kao i raspačavanje promotivnih letaka.
1.7. Tečaj stranih jezika je usluga koju Škola pruža, a koja u organizacijskom i ugovornom smislu čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu, a održava se kao izvođenje nastave pred grupom. Broj sati unutar tečaja označava samo organizacijski raspored održavanja usluge te kao takav nije djeljiv po satima. Škola nudi različite tečajeve kao svoje usluge, a njihov program je predočen svakom Korisniku prilikom sklapanja ugovora.
1.8. Grupa je broj polaznika čiju broj utvrđuje škola, a koji je potreban za neometano i kvalitetno pružanje usluge tečaja. Tečaj se održava pred grupom u unaprijed ugovorenim terminima.
1.9. Nastavni sat je vremensko razdoblje na koje je podijeljen tečaj kao cjelovita usluga, te osim iznimno, ne predstavlja predmet ugovora o pružanju usluga. Jedan nastavni sat traje 45 minuta. Nastavni sat u smislu ovih Općih uvjeta ne predstavlja vremensku jedinicu koja se kao zasebna usluga pruža kao individualni sati ili tečajevi. Prilikom pružanja takve usluge, Škola i korisnik posebno dogovaraju broj i trajanje nastavnih sati.
1.10. Završni ispit je pisana i usmena provjera znanja unutar jednog tečaja u kojem se Korisnika ispituje poznavanje jezika, a o uspješnom položenom ispitu Škola izdaje potvrdu tj. diplomu.
1.11. Ispitni rok je termin unutar kojeg se održava završni ispit, a određuje ga Škola u skladu sa svojim mogućnostima. U cijenu tečaja je uključen broj besplatnih ispitnih rokova koliko ih je Škola odredila svojom ponudom bilo na WEB stranicama ili na koji drugi način. Ukoliko polaznik ne pristupi ispitn-om/im rok-u/ovima koji su bili uračunati u cijenu, svaki daljnji ispitni rok se naplaćuje po Cjeniku kojeg utvrđuje Škola.
1.12. Škola može samoinicijativno, ili na zahtjev korisnika organizirati i druge ispitne rokove izvan obveza iz sklopljenog ugovora. Takve će rokove (termine, opise, cijenu i sl.) Škola objavljivati na svojim WEB stranicama .
1.13. Cjenik je popis usluga koje pruža Škola u kojemu su izražene cijene svake pojedine usluge. Cijene su izražene na jasan i nedvosmislen način u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o Porezu na dodanu vrijednost.

SKLAPANJE UGOVORA

2.1. Ugovor o pružanju usluga Škola sklapa sa svakim Korisnikom. Ugovor je sklopljen kada su ga potpisale obje ugovorne strane.
2.2. Ugovor je sklopljen i kada je druga ugovorna strana prihvatila točno određenu ponudu Škole, koju je Škola objavila na svojim WEB stranicama ili na bilo koji drugi način, a uplata iznosa koji odgovara ugovorenoj cijeni, ili pak nekom njenom dijelu. Takva uplata smatra se konkludentnom radnjom prihvata ponude od strane ponuđenog.

OBVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnik je dužan uplatiti cjelokupni ugovoreni iznos odmah po sklapanju ugovora ili obročno kako je navedeno u ugovoru.
3.2. Korisnik je, osim u iznimnim slučajevima, dužan o svom trošku pribaviti sve materijale potrebne za praćenje nastave i izvršavanje zadataka (bilježnica, knjige, rječnici….).
3.3. Korisnik je dužan omogućiti radnicima Škole neometano izvođenje nastave, te ne smije svojim ponašanjem onemogućavati ili otežavati održavanje nastave.
3.4. U slučaju da Korisnik svojim ponašanjem onemogući održavanje nastave ili je znatno otežava, Škola je ovlaštena Korisnika udaljiti sa nastave. U slučaju da Škola zbog ponašanja Korisnika trpi, Korisnik ju je dužan nadoknaditi.
3.5. Korisnik je dužan sam brinuti za svoje materijale te druge stvari koje donosi u prostorije Škole. Korisnik ne smije u prostoriju škole unositi bilo koje stvari koje mogu ozlijediti druge osobe ili izazvati imovinsku štetu.
3.6. Škola ne odgovara za nestanak, krađu ili oštećenje korisnikovih stvari za vrijeme izvođenja nastave.
3.7. Korisnik je dužan paziti na inventar Škole te ju isti ne smije ni na koji način uništiti i ili oštetiti, a u suprotnom odgovara za svu imovinsku štetu koju zbog toga Škola pretrpi.

OBVEZE ŠKOLE

4.1. Škola je dužna korisniku omogućiti pohađanje nastave u ugovorenom terminu.
4.2. Škola zadržava pravo raskinuti ugovor u slučaju da prije početka održavanja određenog tečaja pred pojedinom grupom u određenom terminu ne bude prijavljen najmanje minimalan broj korisnika određen od Strane škole (raskidni uvjet). Škola će u tom slučaju korisniku bez odgode izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava na ime cijene. U ovom slučaju, Škola može ponuditi korisniku drugačije osmišljen tečaj s drugačijim brojem sati i/ili cijenom. Ponudu će Škola objaviti na svojim WEB stranicama ili na drugačiji način.
4.3. Škola je dužna osigurati učionicu za održavanje nastave, sa svim potrebnim sadržajem za neometano i kvalitetno održavanje nastave te jednog predavača po grupi. Škola zadržava pravo da u svakoj grupi tokom tečaja promjeni predavača zbog organizacijskih, ali i drugih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti.
4.4. Korisnik može promijeniti grupu odnosno termin održavanja tečaja samo uz prethodno pisano odobrenje direktora Škole. Promjenom se smatra pohađanje bilo kojeg tečaja u bilo kojem terminu koji nije unaprijed ugovoren.

4.5. Škola jamči da svi predavači imaju potrebne kvalifikacije, te znanja i vještine potrebne za kvalitetno obavljanje nastave. 
4.6. Unutar svoje ugovorne obveze Škola je dužna održati ispitne rokove koji su uključeni u cijenu u skladu sa člankom 1.10. i 1.11. ovih Općih uvjeta.
4.7. O položenom ispitu te o stečenom znanju, Škola će Korisniku izdati odgovarajuću diplomu/certifikat na hrvatskom i na engleskom jeziku.
4.8. Razne aktivnosti i druženja koje se održavaju unutar prostorija Škole ne predstavljaju organizaciju priredbi od strane Škole, te isto nije ugovorna obveza Škole.

CIJENE I POPUSTI

5.1. Cijena je novčani iznos kojeg je Korisnik usluge dužan podmiriti nakon sklapanja ugovora osim u slučaju iz 2.2. Općih uvjeta, kada se uplaćeni iznos smatra ugovorenom cijenom. Cijenu utvrđuje Škola svojim Cjenikom u odnosu na svaku pojedinu uslugu koju pruža.
5.2. Ugovorena cijena predstavlja cijenu cjelokupne usluge bez obzira na naziv (tečaj, stupanj i sl.). Cijena je određena u skladu s čl. 1.7. Općih uvjeta i kao takva se ne može dijeliti na sate. Cijena se, osim u iznimnim slučajevima (individualni sati i sl.), ugovara u odnosu na sate, a sve u skladu s posebnim ugovorom ili Odlukom Škole.
5.3. Popust je svako snižavanje ugovorene cijene pojedinom Korisniku koje odobrava i ugovara Škola, a pod uvjetima koje određuje Škola, i objavljuje ih na svojim službenim Web stranicama, ili na koji drugi način.
5.4. Popust se ostvaruje jedino u trenutku sklapanja ugovora ili plaćanjem iznosa iz čl. 2.2. Općih uvjeta. Korisnik kojemu s obzirom na svojstva pripada pravo na popust mora na isti sam upozoriti Školu u trenutku sklapanja ugovora/plaćanja iznosa iz čl. 2.2.. Popust se ne može ostvarivati retroaktivno.
5.5. Pravo na popust, osim popusta na jednokratno plaćanje, mogu ostvarivati samo fizičke osobe. Škola zadržava pravo da bilo kojoj pravnoj osobi odobri određeni popust.

PLAĆANJE

6.1. Plaćanjem ugovorene cijene, korisnik ispunjava svoju ugovornu obvezu.
6.2. Plaćanje se može izvršiti jednokratno i u obrocima.
6.3. Plaćanje u obrocima je plaćanje bilo kojim sredstvom plaćanja, kada korisnik svoju obvezu ispunjava djelomično, a skup svih obroka odgovara cjelokupnoj cijeni usluge.
6.4. Prvi obrok korisnik je dužan platiti po sklapanju ugovora, ili je uplatio po sklapanju istog, prije početka tečaja. Ostatak ugovorne cijene Korisnik mora uplatiti prema dinamici plaćanja (jednokratno ili po broju obroka) kako je navedeno u ugovoru, odnosno računu koji se izdaje po sklapanju ugovora.
6.5. Nakon početka tečaja, Korisnik ne može odustati od ugovora i tražiti povrat novca, osim zbog neispunjenja od Strane škole.

6.6. Nakon početka tečaja, Korisnik je dužan u cijelosti podmiriti cijenu tečaja prema zaključenom ugovoru odnosno izdanom računu, neovisno o broju sati kojima je prisustvovao.

6.7. Neispunjenjem od strane Škole se smatra samo neispunjenje obveze iz čl. 1.7. ovih Općih uvjeta. Svaka promjena dopuštena na temelju ovih Uvjeta ili dobrih poslovnih običaja ne smatra se neispunjenjem od strane Škole.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I OSOBNI PODACI

7.1. U odnosu na treće osobe, Škola je isključivi nositelj svih autorskih prava na materijalima, pisanim vježbama, konceptima vježbe, zbirkama podataka i sl. Koje sama producira.
7.2. Ispitni zadaci predstavljaju autorsko djelo Škole, a Škola iste iz komercijalnih razloga ima pravo držati kao povjerljive.
7.3. Korisnik je u smislu Čl. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka suglasan da Škola prikuplja njegove osobne podatke (ime, prezime, adresa, mjesto rođenja, zanimanje, broj telefona i sl.), kao i podatke o uspjesima na ispitima, isključivo za provođenje analiza, vođenje evidencije o polaznicima, obavještavanju o novim uslugama i sl.
7.4. Korisnik odgovara za svako vrijeđanje autorskih prava Škole, kao što je npr. neovlašteno distribuiranje ispita.

ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve Ugovore koje Škola sklopi s korisnicima, za svaku pojedinu uslugu, a stranke s njima budu izričito upoznate.
8.2. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se na sve ugovore, osim ako pojedinim ugovorom nije drugačije ugovoreno, ili se pojedini ugovor ne poziva na neke druge Opće uvjete poslovanja koji se odnose na posebne usluge koje pruža Škola.
8.3. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Škola će izvijestiti Korisnike usluga objavom izmjena na službenim WEB stranicama Škole.
8.4. U slučaju ikakvog spora, stranke se obvezuju da će sve sporove pokušati riješiti mirenjem. U slučaju da mirenje ne uspije, stranke ugovaraju mjesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Broj uvjeta: 2019/1-1

 

Želiš li primati mjesečne lekcije iz engleskog i njemačkog?
Prijavi se na naš newsletter.